Høring – endring av legemiddelforskriften § 2-5 tredje ledd: Utvidelse av adgangen til notifisering under ordningen med godkjenningsfritak for legemidler

07. juni 2013

Høringsfrist 15.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt en høring fra Statens legemiddelverk med forslag om endring i forskrift av 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) § 2-5 tredje ledd.

Nottfiseringsordningen går ut på at apotek kan utlevere bestemte ikke-godkjente legemidler til pasient direkte etter resept/rekvisisjon, uten at rekvirenten på forhånd har søkt Legemiddelverket om tillatelse til å benytte legemidlene i behandling.  

Det foreslås å utvide adgangen til notifisering under ordningen med godkjenningsfritak for legemidler jf. legemiddelforskriften § 2-5 første og tredje ledd, slik at produkter som er regulert som næringsmidler i eksportlandet men som legemidler i Norge, medtas blant de som kan notifiseres.  

Forskrivning av produkter som er regulert som næringsmidler i eksportlandet men som legemidler i Norge, er omfattende og har økt de senere årene. Faren forbundet med bruk av disse produktene er relativt liten og forskrivernes vurdering ivaretar hensynet til riktig bruk for pasientene.

 

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling