Høring – om forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer

07. juni 2013

Høringsfrist 15.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag om endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd § 5-7.

I tillegg foreslås det endringer i forskrift 27. juni 2012 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog og forskrift 19. desember 2007 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.  

Departementet ønsker å legge til rette for at psykologer skal kunne henvise pasienter inn i, og videre til andre deler av, spesialisthelsetjenesten. En viktig forutsetning for dette er at de regionale helseforetakene kan utløse refusjoner for poliklinisk behandling og at avtalespesialister kan utløse refusjon, på bakgrunn av henvisninger fra psykologer. På denne måten vil en henvisning fra psykolog til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utløse refusjon på lik linje med henvisning fra lege og også fra sosialtjenesten ved henvisning til TSB.

Lenke til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/forslag-til-endringer-i-lov-28-februar-1.html?id=729118Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling