Høring – forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

03. mai 2013

Høringsfrist 30.05.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt en høring fra Kunnskapsdepartementet med forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkforskriften.

Forslaget går ut på å gi de regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-komitéene) adgang til å delegere visse typer saker til sekretariatet. Endringen er foreslått av komitéene, og vil tilrettelegge for mer effektiv og bedre saksbehandling av søknader om helsefaglig forskning. I tillegg foreslås tre mindre justeringer i forskriften.  

Lenke til invitasjonen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--endringer-i-forskningsetikkforsk.html?id=725482

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt JA-avdelingen