Høring – Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

08. april 2013

Høringsfrist 02.06.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om rett til å kunne få praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 annet ledd punkt 6 bokstav b) organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bestemmelsen foreslås plassert som ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven.

Se hele grunnlaget: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/endringer-i-pasient--og-brukerrettighets/horingsbrev.html?id=720527

Saksbehandler

Siri Næsheim JA-avdelingen