Høring – Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

08. april 2013

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelse fra Legeforeningen vedrørende forslag til endringer i pasient – og brukerrettighetsloven – Rett til brukerstyrt personlig assistanse  

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. mars 2013 vedrørende ovennevnte. Legeforeningen har følgende kommentarer til forslaget.  

Legeforeningen er positiv til lovfesting av rett til brukerstyrt personlig assistanse i tråd med høringsnotatets forslag. Ettersom helsetjenester er unntatt fra den foreslåtte retten til BPA, vil forslaget ikke ha direkte innvirkning på helsetjenesten. Likevel er det slik at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) særlig er aktuelt for brukere med gode kommunikasjonsevner og funksjonshemning som medfører stort behov for bistand. En del av disse har også tett kontakt med sin fastlege. Det er viktig for disse pasientene å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Der pasienten eller pårørende mestrer arbeidslederoppgaven godt, bidrar BPA klart til dette.  

Legeforeningen er derfor positive til at brukere med store behov får rett til BPA for praktisk bistand. Vi er enig med departementet i at helsetjenester ikke er egnet for BPA.  

Vi er enig i at BPA ikke rettighetsfestes der det vil bli vesentlige dyrere enn andre måter å yte bistand på, men ser det som viktig at gevinsten av aktivitet og mest mulig uavhengighet for mennesker med funksjonshemninger, ikke undervurderes.  

Legeforeningen mener at retten også må avhenge av at bruker selv, pårørende eller annen hjelper faktisk kan ta arbeidslederrollen. Å være arbeidsleder fordrer både evner og egeninnsats. En del brukere vil ikke ønske dette ansvaret og derfor heller ikke velge BPA. BPA omfatter også brukere som ikke kan ivareta brukerstyringen selv. Dette innebærer blant annet at personer med utviklingshemning og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan få BPA. Brukerstyringen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i samarbeid med brukeren. Dette vil kunne være en god ordning i de tilfellene der brukeren selv ikke fullt ut mestrer arbeidslederrollen.    

Med vennlig hilsen  

Geir Riise
Generelasekretær

Anne Kjersti Befring
Direktør                                                                                

Saksbehandler: Siri Næsheim                                                                   

 

 

 

Saksbehandler

Siri Næsheim JA-avdelingen