Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring

18. mars 2013

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo  

 

Deres ref.:                                      Vår ref.:                                                         Dato: xxxx 11/6655                                          13/1020

 

Høringsuttalelse – Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring  

Det vises til høringsnotat om innføring av alkolås som alternativ til tap av førerrett. Legeforeningen avgir høringssvar etter behandling i relevante organisasjonsledd.  

Legeforeningen støtter fortsatt at det gjøres forsøk med alkolås som alternativ til tap av førerrett. Vi tror dette kan bidra positivt til å redusere en gruppe menneskers alkoholbruk, og mener at det merarbeidet leger vil måtte få, kan forsvares. Det er fra andre land forskningsmessig belegg for at ordningen bidrar til reduksjon av promillekjøring med konsekvenser i form av ulykker, og at ordningen kan bidra til en bedre rehabilitering for deltakerne enn dagens praksis.  

Legeforeningen støtter at ordningen baseres på samtykke.  

Avgrensning av målgruppen 
Den foreslåtte målgruppe er personer som ellers ville blitt idømt fengselsstraff og i tillegg har problemer med alkohol. I denne gruppen vil mange ha avhengighet til alkohol eller skadelig bruk av alkohol (gjelder både helseskade og skadeverk utført i ruspåvirket tilstand) definert ut fra dagens diagnosesystemer ICD 10 og DSM4.  

Oppgaven med å vurdere om personer i målgruppen fyller helsekravene, synes for lite vektlagt.. Alkoholproblemer er i mange tilfelle underkommunisert og utilstrekkelig klarlagt i medisinsk praksis.   I mange tilfelle foreligger blandingsmisbruk. For personer med rusproblem er det ofte også behov for å vurdere psykisk helse opp mot helsekravene i førerkortforskriften. Dette kan være meget krevende vurderinger.  

På denne bakgrunn tilrår Legeforeningen at personundersøkelsen knyttet opp til førerkortforskriftens helsekrav gjøres mer robust. Det foreslås å etablere et tverrfaglig møtepunkt mellom fastlege, Kriminalomsorgen og i tillegg fylkeslege, politilege eller TSB-lege før endelig konklusjon gjøres om hvorvidt helsekravene er oppfylt. Slike møtepunkt bør også kunne brukes i oppfølging under perioden med alkolåsbetinget førerrett. 

Som i høringsuttalelsen i 2010 vil Legeforeningen peke på at det er behov for et veiledningsdokument for leger som skal avgi medisinsk vurdering for dette formålet.  

Finansiering
Vurderingene vedrørende finansiering er mangelfulle. I høringsnotatet legges det til grunn at legeundersøkelsene skal finansieres gjennom refusjon fra folketrygden og egenandeler fra den domfelte. Dette arbeidet vil imidlertid i hovedsak være sakkyndighetsarbeid og ikke kurativt arbeid, og dermed falle utenfor Normaltariffens ramme.   Vi etterlyser en grundigere vurdering av dette.  

Under enhver omstendighet stilles det krav til dokumentasjon gjennom legeerklæring. Dette må finansieres særskilt.  Så lenge det ikke foreligger annen finansiering antas det at dette må belastes den domfelte. Da dette er en utgift som faller utenfor folketrygdens system, kommer den heller ikke inn under frikortordningen. Regnestykket under pkt. 8.2 er av den grunn feil. Regnestykket er også misvisende på ytterligere ett punkt: Det er ikke belegg for påstanden om at disse personene også får hjelp med andre ordinære legehjelpbehov når de er inne til legeundersøkelser i programmet. Om så skulle være, utløser dette som hovedregel tidstakster, noe som samlet sett øker Statens utgifter.  

Administrasjon og vedtaksmyndighet 
Legeforeningen støtter forslaget om at politiet administrerer ordningen.

Evaluering
Legeforeningen vil peke på at en løpende og grundig evaluering er viktig i forbindelse med innføring av denne type tiltak. En evaluering bør også omfatte legens rolle.  

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Fagdirektør  

Tor Carlsen
Saksbehandler

 

 

 

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling