Høring - Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge

06. mars 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse Midt-Norge har gjennomført et eget prosjekt som har hatt til formål å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til fremtidig organisering og bruk av avtalespesialister i regionen. Prosjektet har vært organisert i 2 faser og ble gjennomført i perioden januar 2012 til og med november samme år.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag ønsker helseregion å invitere adressatene til å uttale seg om prosjektrapportene. Etter denne høringsrunden vil rapporten bli lagt frem for det regionale styret.

Saksbehandler

Lars Duvaland avdeling for jus og arbeidsliv