Landsstyresak - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe

26. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som ble bedt om å utrede legers reservasjonsadgang. Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: 

Arbeidsgruppen skal innen 1.2.2013 utarbeide en rapport med innstilling som skal danne grunnlag for å behandle hvordan legers personlige overbevisningsgrunner skal håndteres innenfor helsetjenesten og prinsipielle etiske spørsmål rundt dette.

Gjennom fire arbeidsmøter har arbeidsgruppen drøftet tematikken og har ferdigstilt sitt arbeid i form av en rapport. Rapporten skal legge grunnlag for en bred diskusjon på landsstyremøtet. Rapporten sendes nå på organisatorisk høring, slik at alle foreningsledd orienteres om innholdet og får mulighet til å komme med innspill til rapporten.  

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning Medisinsk fagavdeling