Landsstyresak - Overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Under behandling av sak 26, budsjett 2012, på landsstyremøtet i 2011, fremmet Oslo, Hedmark, Vestfold, Akershus, og Møre og Romsdal legeforeninger m.fl. v/Svein Aarseth et tilleggsforslag (forslag 5) om at sentralstyret oppfordres til å arbeide fram rutiner for å overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg, fra lokalforeninger til PSL. Forslaget innebærer også en vurdering om kostnadene kan inndekkes med tilleggs kontingent i PSL.

Endringsforslaget medfører endring av Legeforeningens lover 3-4-3, (1) nr.2 hvor det må presiseres at kostnader knyttet til praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg dekkes av PSL.

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for Jus og arbeidsliv