Høring - reseptformidlerforskriften

11. februar 2013

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO

Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no

 

Deres ref.:

 

Vår ref.:

13/511

Dato:

13.03.2013


Høring - endring i reseptformidlerforskriften

Legeforeningen viser til høringsbrev av 30. januar 2013 om foreslåtte endringer i forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften). Høringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i foreningen for uttalelse.

Legeforeningen støtter i sin helhet de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. Av størst betydning er endringene som foreslås i dagens samtykkebestemmelse i § 3-3 knyttet til utlevering av reseptoversikt til andre leger enn den rekvirerende lege.

Muligheten for at pasienten kan gi samtykke til utlevering for et enkelt behandlingsforløp frem til samtykket eventuelt trekkes tilbake, og til at pasienten kan samtykke til utlevering til fastlegen frem til samtykket eventuelt trekkes tilbake, vil medføre at bedre kontinuitet og arbeidsflyt i behandlingen hos fastlegen.

Dette kan også oppnås i forbindelse med sykehusbehandling ved at det tilrettelegges for den bruken av e-resept som etterhvert kommer. I tillegg til å kunne styrke pasienttilbudet vil det være rasjonelt for legene å unngå å måtte innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle, noe som også kan være vanskelig.

Legeforeningen deler departementets oppfatning om at pasientenes personvern er ivaretatt ved at samtykket fremdeles er en forutsetning for utlevering og ved at samtykket kan trekkes tilbake. I denne sammenhengen kan det også legges til at tilgangen kun gjelder for leger og at forslaget skiller mellom tilgang for fastleger og andre behandlende leger.

Legeforeningen mener videre at forslaget om at meldeplikten for apotek- og bandasjistansatte om utleveringer av resepter, ikke begrenses til elektroniske resepter, er klokt.

Legene vil få bedre oversikt over all medikamentforeskrivning dersom utlevering av papirresepter også finnes i reseptformidleren.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Anne Kjersti Befring
Direktør, jus og arbeidliv

Saksbehandler: Øyvind Anmarkrud

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud | Avdeling for jus og arbeidsliv