Høring - reseptformidlerforskriften

11. februar 2013

Høringsfrist 26.02.2013

Fristen er utløpt

Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter.

Erfaringene fra innføringen av e-resept har avdekket behov for enkelte endringer i forskriften for at legene bedre kan følge opp pasientenes legemiddelbruk og for å sikre innføringen av e-resept i sykehusene. Dette gjelder særlig endringer av pasientens samtykke og apotekenes meldeplikt til Reseptformidleren. Endringene er mindre justeringer av gjeldende bestemmelser.

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud | Avdeling for jus og arbeidsliv