Høring - veileder for rusmestringsenhetene

15. desember 2014

Høringsfrist 27.01.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder for rusmestringsenhetene.

Høringsutkastet til veileder for rusmestringsenhetene er et fellesprodukt fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. Formålet med veilederen er å gi råd om organisering, tilrettelegging, gjennomføring og videreutvikling av rusmestringsenhetene. Veilederen skal gi utdypende forklaringer, gode råd for praksis og peke på viktige sider ved organisering, tilrettelegging og videreutvikling av enhetene. Veilederen omfatter også noen råd for praksis knyttet til lov og forskrift. Veilederen retter seg spesielt mot ledere og ansatte i kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten ved TSB, psykisk helsevern og kommunal helse- og omsorgstjeneste i fengselet og øvrige ansatte som er tilknyttet rusmestringsenhetene.

Les om høringen "Veileder for rusmestringsenhetene" fra  Helsedirektoratet.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling