Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

18. november 2014

Høringsfrist 21.01.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet NOU - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.

I NOUen presenteres det prinsipper, kriterier og virkemidler for prioriteringer i helsesektoren. Utvalget har også vurdert prosess for brukermedvirkning, åpenhet, oppslutning og implementering. NOUen er utarbeidet av et utvalg oppnevnt i 2013.   

I tillegg til generelle tilbakemeldinger på utvalgets forslag, ønsker Legeforeningen at de interne høringsinstansene særlig tar stilling til følgende:  

  1. Er kriteriene om helsetap, helsegevinst og ressurskriteriet mer treffsikre enn dagens kriterier om kostnads- og nytteeffekt?
  2. Høringsinstansenes synspunkter på forslaget om graderte egenandeler.

Denne NOUen vil danne utgangspunkt for en stortingsmelding om prioriteringer i helsesektoren.

Les om høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling