Høring - Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

12. november 2014

Høringsfrist 27.11.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurdert behovet for å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for behandling og oppfølging av kroniske smertepasienter». Dette er senere gjentatt ved at direktoratet har fått i oppdrag å «vurdere tiltak for å styrke utredning og behandling av pasienter med langvarig smerte». 

Det har vært enighet i arbeidsgruppen som Helsedirektoratet nedsatte om at det ikke er aktuelt for myndighetene å utgi faglige retningslinjer for behandling av kroniske smertetilstander, men konsentrere utredningen om organisatoriske forhold og generelle prinsipper for drift av tverrfaglige smerteklinikker. Direktoratet har også nylig utgitt en «Veileder for bruk av opioider ved ikke maligne tilstander». Departementet er underveis i prosessen informert om direktoratets tilnærming til oppdraget.  

Høringsinstansene er særlig bedt om å vurdere:

  • Avgrensing av pasientgrupper som skal vurderes ved tverrfaglige smerteklinikker
  • Beskrivelse av kompetanse og tverrfaglighet ved smerteklinikkene
  • Samhandling med andre deler av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten
  • Andre aktuelle kommentarer  

Helsedirektoratet jobber under strenge frister og hadde ikke anledning til å gi Legeforeningen utsatt frist.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv