Høring – Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering

02. september 2014

Høringsfrist 28.10.2014

Fristen er utløpt

Norsk forening for allergologi og immunpatologi har utarbeidet et forslag til Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering. De ønsker nå tilbakemelding på utkast til veileder.

Veilederen tar ikke mål av seg å være en komplett lærebok i anafylaksi, og heller ingen meta-analyse av en etter hvert betydelig forskningslitteratur. Den forsøker å gi, relativt kortfattet, praktiske råd om hvordan håndtere pasienter med anafylaksi i et helhetlig perspektiv. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale retningslinjer, og vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse forfatterkollegiet samlet har ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.

I hovedsak er veilederen myntet på helsepersonell innen alle omsorgsnivåer som i sin funksjon kan komme til å møte pasienter med anafylaktiske reaksjoner. Det vil være leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten, inklusive kommunale og private legevakter, ambulansepersonell og fagpersoner i og utenfor institusjon. Veilederen kan benyttes som grunnlagsdokument ved gjennomgang av egen anafylaksiberedskap. Den er forsøkt utformet slik at deler av den også kan brukes i opplæring av pasienter, pårørende og andre omsorgspersoner.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling