Høring fra Akademikerne: Forslag om endret minstegrense i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

27. august 2014

Høringsfrist 25.09.2014

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om å gi flere på deltid rett til pensjon i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og i pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

I dag er det krav på 14 arbeidstimer for å bli med i tjenestepensjonsordningen. Dette tilsvarer 33,33 prosent stilling. Det foreslås en ny grense på arbeidstid på 20 prosent av full stilling. Forslaget kommer etter at Arbeidsretten i 2013 sa at tariffavtalen om minstegrensen for medlemskap i KS’ tariffområde var ugyldig. Spørsmålet til annen nedre grense ble imidlertid overlatt til tariffpartene. Ingen av tariffpartene har så langt tatt initiativ til å fastsette en ny nedre grense, så nå foreslår departementet ny grense for de offentlige lovregulerte ordningene.

Les om høringen: Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

Saksbehandler

Henrik Skomedal | Avdeling for jus og arbeidsliv