Høring - Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C

09. juli 2014

Høringsfrist 02.09.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C.

Bakgrunnen for forslaget er ønske om å få en kontrollert innføring av nye, kostbare legemidler til behandling av hepatitt C.

Det har i løpet av 2014 blitt godkjent to nye legemidler til behandling av pasienter med en kronisk hepatitt C-infeksjon. De nye legemidlene er kostbare, og departementet ser behov for å få en kontrollert innføring i bruken av legemidler til behandling av hepatitt C.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å innføre krav om individuell søknad fra relevant spesialist dersom de nye legemidlene skal dekkes over på folketrygden, og at legemidler til behandling av hepatitt C skal forskrives av relevant spesialist. Det foreslås også å innføre krav om kostnadseffektivitet for legemidler til behandling av hepatitt C.

- Det betyr at Statens legemiddelverk vil gjøre en helseøkonomisk vurdering, og de skal komme med en anbefaling til departementet. Inntil kostnadseffektivitetsvurderinger er gjennomført skal Helfo ta utgangspunkt i fagmiljøets veileder når de skal vurdere søknader om individuell refusjon for legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjon.

Med dette vil Norge foreløpig legge seg på et nivå hvor for eksempel et av de nye legemidlene vil kunne bli tatt i bruk hos pasienter med moderat til betydelig grad av leverskade, og vi innfører derfor en mindre streng praksis for refusjon enn for eksempel Danmark og England.

Les mer om høringen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling