Høring - Invitasjon til høring - Regional plan for hudfaget 2014 – 2020

25. juni 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Helse Nord RHF har utarbeidet en regional plan for hudfaget 2014 – 2020. 

Hovedmålet har vært å utrede og gi en anbefaling av det fremtidige tjenestetilbudet, og organisere tjenestene slik at de gir best mulig tilgjengelighet. 

Innledningsvis oppsummeres dagens utfordringer og forslag til tiltak for å bedre tjenestetilbudet. Det konkluderes med at hudspesialistlegetilbudet i Nordland må styrkes. Det anbefales å opprette én stilling ved Nordlandssykehuset Bodø, én stilling ved UNN Narvik, og én avtalehjemmel i Svolvær. Avtalehjemmelen i Mo i Rana anbefales økt fra 37,4 prosent til 100 prosent. Det må opprettes utdanningsstillinger ved Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset Mosjøen for å sikre det fremtidige tjenestetilbudet til befolkningen. I Finnmark foreslås det å opprette en 100 prosent avtalehjemmel i Alta.  

Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av hudleger, sykepleiere og brukerrepresentant.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv