Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

25. juni 2014

Høringsfrist 21.07.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger.

Ved enkelte anledninger har oppfølgingen av personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon, men hvor vedkommende ikke har lovlig opphold i riket, vært problematisk. Gjennomføringen av utvisningsvedtaket har for denne gruppen vist seg å være vanskelig i praksis. Siktemålet med lovforslagene er å legge til rette for at særreaksjonsdømte utlendinger som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig.  

Personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern er særskilt omtalt i notatet. Utlevering av helseopplysninger omtales i kapittel 6.6.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv