Høring - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger

24. juni 2014

Høringsfrist 16.09.2014

Fristen er utløpt

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomført et utredningsarbeid om fremtidig spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet inviterer nå relevante instanser til å komme med innspill.

Helsedirektoratet har sendt utredningene om spesialitetsstruktur og «Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak», på høring. Helsedirektoratet oppfordrer høringsinstansene til å se utredningene og veilederen i sammenheng. Legeforeningen har valgt å skille de to problemstillingene i vår interne høringen. Forslag til fremtidig spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak er derfor sendt som to separate høringer. Denne høringen gjelder fremtidig spesialitetsstruktur.

Helsedirektoratet stiller i sitt høringsbrev konkrete spørsmål om spesialitetsstrukturen som ønskes besvart. I tillegg til punktene Helsedirektoratet særskilt ønsker belyst, ber Legeforeningen om at høringsinstansene kommenterer egne spørsmål. Oversikt over punktene Helsedirektoratet og Legeforeningen ønsker tilbakemelding på, finnes i høringsbrevet fra Legeforeningen i margen til høyre.  

Høringen finnes også Helsedirektoratets nettsider.

Saksbehandler

Merete Dahl | Medisinsk fagavdeling