Høring - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger

24. juni 2014

Det ble skrevet en samlet høringsuttalelse til Helsedirektoratet for begge høringene. Det er det samme dokumentet som skal knyttes til høringen om akuttmottak (14/2965) og til høringen om spesialitetsstruktur (14/2886). 
 

Godkjent høringsuttalelse for;
- Veileder kvalitetskrav akuttmottak, 14/2965
- Fremtidig spesialitetsstruktur og SISAM, 14/2886


Til Helsedirektoratet


Deres ref.:           Vår ref.: 14/2886                       Dato: 10.10.2014

Høring – legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak

Legeforeningen mottok 18. juni 2014 til høring Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger, herunder særskilt rapport om spesialitetsstruktur- og innhold i samfunns- og allmennmedisin (SISAM), samt Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. Rapportene har vært til høring i Legeforeningens organisasjon og ble behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Det har innkommet 60 høringsuttalelser fra fagmedisinske foreninger, spesialitetskomiteer, lokalforeninger, yrkesforeninger, spesialforeninger samt råd og utvalg hvorav enkelte av svarene representerer flere høringsinstanser.

Generelle betraktninger
Spesialitetsstrukturens overordnede formål skal være å sikre nødvendig tilgang på medisinsk kompetanse for helsetjenesten i Norge. Spesialitetsstrukturen skal ha et langsiktig og overordnet perspektiv og være fleksibel slik at helsetjenesten kan tilføres nødvendig kompetanse ved skiftende behov hos pasienter, endrede rammevilkår, ny infrastruktur og nye organiseringsformer. Endringer i spesialitetsstruktur skal gi muligheter til å utvikle, tilpasse og organisere kompetanse etter de ulike behov helsetjenesten i Norge har nå og i fremtiden.

Helsedirektoratet foreslår på lik linje med Legeforeningen et mer strukturert spesialiseringsløp enn dagens system. Det er behov for bedre systematikk i spesialiseringen, den må gjøres mer målrettet med definerte læringsmål og det må legges til rette for helhetlige strukturerte spesialiseringsløp. Alle aktører som er involvert i spesialiseringen må ta et aktivt ansvar for sine oppgaver. Det er sannsynlig at bedret struktur vil ha positiv effekt på spesialiseringstiden, slik at den faktiske spesialiseringslengden i større grad enn i dag vil kunne tilsvare normert spesialiseringstid.

Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er i september 2014 blitt enige om at leger i spesialisering skal ansettes i faste stillinger. Dette vil påvirke organisering og gjennomføring av spesialistutdanningen for alle sykehusspesialiteter.

Les mer.....Last opp pdf-filen på høyre side og les hele høringsuttalelsen

Saksbehandler

Merete Dahl | Medisinsk fagavdeling