Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

17. juni 2014

Høringsfrist 25.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Regjeringen foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Det innebærer en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandler, og gir private økte muligheter til å tilby sine helsetjenester.

I høringsnotatet gis en nærmere beskrivelse av hva en ordning med fritt behandlingsvalg er tenkt å være, både for pasientene og for virksomhetene som ønsker å levere tjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen.

Høringsnotatet inneholder også forslag til to nye lovbestemmelser. Den ene i pasient- og brukerrettighetsloven for å lovfeste pasientenes rett til å velge å motta helsehjelp hos en fritt behandlingsvalg-leverandør. Den andre i spesialisthelsetjenesteloven for å få en hjemmel til å gi forskrift om nærmere regulering av ordningen med fritt behandlingsvalg, inkludert krav som skal kunne stilles til virksomheter som ønsker å levere tjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen.

Les mer på Helse-  og omsorgdepartementets sider.

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv