Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumsvirksomheten til havs

26. mai 2014

Høringsfrist 06.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt forslag til diverse endringer med utgangspunkt i FOR-2010-12-20 nr. 1780 Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (Helsekravforskriften).

Endringene gjelder selve forskriften, veilederen til forskriften og fagplanene for oppdateringskurs for resertifisering som petroleumslege og dykkerlege.

Revisjon av IS-1879 Veileder til Helsekravforskriften
Helsekravforskriften ble fastsatt av Helsedirektoratet 20.12.2010 og trådte i kraft
01.01.2011. Veileder til forskriften ble publisert i februar 2011. Denne skal være et praktisk og nyttig hjelpemiddel for legene som skal gi helseerklæring til offshore arbeidere. Aktuelle spørsmål og uklarheter er i stor grad blitt avklart av Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med Klagenemnda, og i noen tilfeller ved henvendelse til Hdir. Mange av disse avklaringene og presiseringene vil det være hensiktsmessig å få inn i veilederen. Det er dessuten utarbeidet forslag til nye helsekrav (tilleggskrav) for dykkere som kommer inn under forskriften (dykking utaskjærs). Disse tilleggskravene er det naturlig å ta inn i denne veilederen og ikke lenger ha som et eget dokument.
 
Nasjonal fagplan: Oppdateringskurs for resertifisering som fagplan som petroleumslege
For å bli godkjent som petroleumslege kreves at legen har gjennomført obligatorisk
opplæring og bestått eksamen. Godkjenningen gjelder for tre år. For å få fornyet godkjenning(bli resertifisert)kreves at vedkommende har gjennomført et obligatorisk oppdateringskurs og bestått eksamen. Slik resertifisering vil først være aktuell fra 2016,men direktoratet har funnet at det alt nå bør fastsettes en fagplan for denne oppdateringen. Hdir har laget et utkast til Nasjonal fagplan: Oppdateringskurs for resertifisering som petroleumslege.

Nasjonal fagplan: Oppdateringskurs for resertifisering som dykkerlege
Helsedirektoratet fastsatt 20.11.2013 Nasjonal fagplan: Opplæring for første gangs
sertifisering som dykkerlege og samme dato en nasjonal fagplan for oppdateringskurs
for resertifisering. Begge er gjeldende fra 01.01.2014, men det var på dette tidspunktet
godt over hundre dykkerleger godkjent etter gammel ordning. Disse vil trenge
resertifisering fra 2015. Under arbeidet med fagplanen for oppdateringskurs for petroleumsleger fant en at det var ønskelig med en utdyping og konkretisering av den tilsvarende planen for dykkere.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling