Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumsvirksomheten til havs

26. mai 2014

Høringsuttalelse

UTKAST 

Helsedirektoratet
Arne-Birger Knapskog 
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref.: 13/7717-10 Vår ref.: 14/2414 Dato: xx.08.2014


Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumssvirksomheten til havs 
 

Det vises til Helsedirektoratets brev av 13.5. 2014.  

Endringen i veilederen er etter Legeforeningens syn hovedsakelig avklaringer av uklarheter, i tillegg til noen nye helsekrav for dykkere.  

Legeforeningen har ingen innvendinger til forslagene.

Vi mener det er godt begrunnet og fornuftig å utvide godkjenningstiden fra tre til fem år for petroleumslegene.  

Den norske legeforenings sentralstyre,
etter fullmakt 

Geir Riise
generalsekretær
  Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

 

 

 

 

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling