Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

08. mai 2014

Høringsfrist 19.05.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

Dette skal være en veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. Veilederen peker på enkelte vilkår som må være oppfylt for at akuttmottakene skal kunne gi pasientene et kvalitetsmessig godt tilbud.

Legeforeningen har vært representert i arbeidet med veilederen gjennom representanter for Overlegeforeningen, Yngre legers forening og Allmennlegeforeningen.  

Veilederen skal oversendes departementet 18.juni sammen med utredningen om spesialitetsstruktur, inklusive forslag om ny spesialitet tilpasset tjenesten i akuttmottakene.
Helsedirektoratets høringsfrist er derfor svært knapp (23. mai 2014).

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling