Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

11. april 2014

Høringsfrist 02.05.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Kulturdepartementet om forslag om å fjerne forbudet mot proffboksing.

Bakgrunnen for forslagene er en søknad fra Norges Bokseforbund om å endre knockoutforskriften i tråd med vedtatte regelendringer i Det internasjonale bokseforbundet (AIBA). I tillegg ønsker regjeringen å tillate profesjonell boksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser.  

Forslag om oppheving av proffbokseloven var på høring i 2013, men da under forutsetning om at lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og knockoutforskriften ikke skulle endres. Kulturdepartementet legger med dette fram fornyet forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing (proffbokseloven), samt forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutforskriften).

I tillegg til å oppheve proffbokseloven, foreslår departementet nå å endre følgende sikkerhetsbestemmelser i knockoutforskriften:

  • § 8 Kamplengde: godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen i nærmere bestemte tilfeller.
  • § 10 Aldersgrense: aldersgrensen heves til 40 år.
  • § 11 Beskyttelsesutstyr: krav om at utøverne skal benytte individuelt tilpasset hjelm fjernes.

 Les mer om høringen fra Kulturdepartementet

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling