Høring – utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030

21. mars 2014

Høringsfrist 13.10.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus om fremtidig struktur for landsdelen. Nå er samfunnsmessig konsekvensanalyse og ROS-analyse, samt endelig rapport på økonomiske vurderinger klare. Les dem her: www.sshf.no/omoss_/utviklingsplan-2030_/delrapporter

Prosjektets mandat er å utarbeide et forslag til en helhetlig og langsiktig utviklingsplan som omfatter virksomheten og bygningsmassen til Sørlandet sykehus (SSHF). Prosjektet omfatter en planperiode frem til 2030 og i tillegg en scenarioperiode frem mot 2050.

Utviklingsplan 2030 skal være Sørlandet sykehus’ helhetlige og langsiktig plan for utvikling av virksomheten. Planen skal beskrive både tjenestetilbud, driftsmodell, organisasjon og infrastruktur. Utviklingsplan 2030 skal fungere overordnet og peke ut retningen sykehuset skal bevege seg i de kommende årene. Det vil ikke bare være én, men flere prinsippmodeller som blir tatt til neste fase i prosjektet. Derfor er det ønskelig med en vurdering av de forskjellige prinsippmodellene med kombinasjoner av sykehus og regionale helsesentre og hvilke konsekvenser ulike løsninger kan få for høringsinstansene.

Høringsdokumentet beskriver prosess, datagrunnlag, analyser og vurderinger. I arbeidet med å lage en utviklingsplan har man først beskrevet dagens situasjon for deretter å fremskrive hvordan man tror pasientforløp, befolkningen, infrastruktur og teknologi ser ut i landsdelen i 2030. Tre modeller for å beskrive hvordan virksomheten kan organiseres blir utredet likeverdig og sammenlignet med utgangspunkt i noen vedtatte kriterier for hva som er den beste løsningen for fremtidens sykehus. Helt til slutt, som en nødvendig konsekvens av hvilken virksomhetsmodell man velger, vil prosjektet se på hvilke bygg som er nødvendige for å huse fremtidig virksomhet.

Fristen er forlenget pga. ingen selskap har levert tilbud på å utføre ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030 foreløpig. Disse skal utarbeides og planen er at analysene blir ettersendt høringsinstansene ca. 15. september.

Ny frist: 12. oktober.

Les om prosjekt Utviklingsplan 2030 

Saksbehandler

Ringnes Anne Samfunnspolitisk avdeling