Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet

20. mars 2014

Høringsfrist 10.04.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges arktiske universet, har utarbeidet forslag til en modell for faglig innhold og praktisk organisering av femte og sjette studieår for medisinstudiet for en gruppe studenter i Finnmark.

Det overordnede målet er å styrke rekruttering av leger til helsetjenesten i Finnmark. Modellen forholder seg til gjeldende studieplan for legeutdanningen i Tromsø.  

Spesialist- og primærhelsetjenesten i Finnmark benyttes allerede i betydelig grad femte studieår. Det nye med forslaget er at undervisningsarenaen ønskes utvides til også å gjelde sjette og siste studieår. Forslaget er utarbeidet av ett bredt sammensatt og representativt utvalg. Utvalget finner at forholdene i helsetjenesten i Vest-Finnmark kan danne grunnlag for en meget spennende og god utdanningsarena for medisinstudentene i sjette studieår fordelt mellom lærestedene Hammerfest, Alta og Karasjok, med Hammerfest som hovedbase

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling