Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

29. januar 2014

Høringsfrist 19.02.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst om plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020.

Helse Sør-Øst nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe med mandat å utforme en ny handlingsplan for hvordan det regionale helseforetaket skal forvalte avtalespesialistene fremover mot 2020. Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling i oktober 2013. Saken har vært behandlet på ledernivå i Helse Sør-Øst RI-1F og sendes nå på en bred høringsrunde for den styrebehandles våren 2014.  

Ifølge Helse Sør-Øst har det vært viktig at arbeidsgruppen tok fatt i områder som det har vist seg vanskelig å få til gode løsninger på. Dette gjelder spesielt hvordan man skal få til et bedre samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister. Videre var det behov for en vurdering av nettverksmodellen/clusterordningen som er etablert i Oslo og Akershus innen psykisk helsevern.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv