Høring – reservasjonsordning for fastleger

27. januar 2014

Høringsfrist 31.03.2014

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til reservasjonsordning for fastleger. Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven samt pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon). Forslaget omfatter også endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Forslaget bygger på forhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og FrP samt Krf, og det viser til vedtaket til Legeforeningens landsstyre om reservasjon. Legeforeningen har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av publisering av forslaget.  

Sentralstyret har på bakgrunn av mange medieoppslag om reservasjon drøftet innholdet i landsstyrevedtaket. Etter sentralstyrets vurdering omfattes ikke assistert befruktning, hormonspiral, m.m.. Sentralstyret mener at henvisning til abort i tråd med regjeringens forslag er omfattet, slik at kommunene må vurdere om dette er forenlig med befolkningens behov for tjenestene. Det er altså ingen rettighet for den enkelte lege, men en mulighet for kommunen til å akseptere reservasjon dersom pasientenes interesser og rettigheter ivaretas.  

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedinnholdet i forslaget.

Linken til høringen kan leses her

 

Saksbehandler

Aadel Heilemann | Avdeling for jus og arbeidsliv