Høring – forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide»

08. januar 2014

Høringsfrist 29.01.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema "vold og seksuelle overgrep mot gravide".

Hovedmålet er ifølge Helsedirektoratet at anbefalingen skal føre til mer ensartede nasjonale prosedyrer og rutiner som understøtter rasjonelle, effektive og kvalitativt gode tjenester preget av kontinuitet og helhet. Det skal også bidra til likeverdige tjenester uansett hvor de gravide oppholder seg og bor i landet.  

Legeforeningen har tre representanter i arbeidsgruppen som har bistått i utarbeidelsen av retningslinjene, fra henholdsvis Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for samfunnsmedisin og Norsk forening for allmennmedisin. Representantene har i løpet prosessen vært kritisk til den forelagte tidsplanen og til deler av innholdet i utkast til retningslinje. Vi ber om at høringsinstansene leser brevet fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av dette. For ytterligere spørsmål, kontakt saksbehandler.  

Høringsdokumentene er tilgjengelige på: http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/revisjon-gjeldende-nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-pa-temaet-vold-og-seksuelle-overgrep-mot-gravide.aspx

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling