Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

07. januar 2014

Høringsfrist 28.01.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.

Noen deler av rapporten berører også helsetjenesten. Vi ber dere vennligst om å kommentere nevnte punkter og evt. andre relevante deler av rapporten.

Pkt. 9.4.8, underpunkt «Akuttmedisinsk bistand»
Pkt. 16.1 Nødalarmeringstjenesten, 110-sentralene, ett nummer og felles nødsentraler
Pkt. 16.2 Samvirke -  responstid og felles terminologi for nødetatene politi, brann og helse
Pkt. 16.7 Brann- og redningstjenestens akuttmedisinske oppgaver
Pkt. 16.9 Ansvarsforhold på skadested

Les mer om høringen her.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling