Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

07. januar 2014

Høringsuttalelse

Justis- og beredskapsdepartement
Pb. 8005 Dep 
0030 OSLO

UTKAST

Deres ref.:

13/7865-VB

Vår ref.:

13/5639

Dato:

31.01.2014

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk  

Det vises til brev av 12.12. 2013 fra Justis- og beredskapsdepartementet.  

Legeforeningen kommenterer enkelte avsnitt i rapporten som berører helsetjenesten (kapittel 16), men tar ikke stilling til rapportens hovedkonklusjoner.  

Legeforeningen mener at felles operativt lederforum i kommunene kan være et egnet tiltak for bedre samordning og bruk av felles nomenklatur.  

Forslaget om ny modell for skadestedsledelse støttes.  

I rapportens pkt.16.1 uttrykkes støtte til planene om ett nødnummer og felles nødsentraler. Begrunnet i faglighetsprinsippet er Legeforeningen uenig i dette, jfr. tre tidligere uttalelser[1] fra foreningen.  

Den norske legeforenings sentralstyre,
etter fullmakt  

Geir Riise
generalsekretær
  Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

 [1] Høringsuttalelser av 20.9. 2004 og 21.10. 2009, samt brev av 12.9. 2008 til statsrådene Storberget, Hansen og Strøm-Erichsen.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling