Oppnevnelse til ankenemnd - Råd for legemiddelinformasjon

22. desember 2015

Høringsfrist 01.02.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Styret i LMI fremmet i januar 2015 et ønske om at det oppnevnes en ankenemnd for Legeforeningen og LMIs Råd for legemiddelinformasjon.

Bakgrunnen for dette er å sikre muligheten for en skikkelig ankebehandling uten at det skjer av det organet som har fattet vedtaket. LMI har utarbeidet forslag til reviderte vedtekter, sekretariatet har kommet med innspill som har blitt ivaretatt i endelig forslag, som også er gjennomgått av advokatfirmaet Thommessen. Vedtektene er vedtatt av Sentralstyret og følger vedlagt.

Ankenemndens sammensetning er slik:

  • 1 ankenemndsleder som er jurist, oppnevnt av LMI i samråd med Dnlf.
  • 1 medlem med erfaring fra legemiddelindustrien, oppnevnt av styret i LMI.
  • 1 medlem med bakgrunn som lege eller med farmakologisk kompetanse, oppnevnt av Dnlf.

I denne forbindelse skal Legeforeningen oppnevne et medlem med bakgrunn som lege eller med farmakologisk kompetanse.

Vi ber på denne bakgrunn yrkesforeningene, de fagmedisinske foreningene og Norsk forening for klinisk farmakologi om å fremme forslag til medlem. Det anmodes også
om at det gis en kort CV for hver av de foreslåtte.

Se vedlegget til høyre for å lese hele brevet

Vi ber om at forslag er innkommet til sekretariatet innen 31. januar 2016. Vi tar sikte på at oppnevningen kan skje i sentralstyrets møte den 18. februar 2016. Forslag kan sendes på epost til: stine.tonsaker@legeforeningen.no

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv