Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

03. desember 2015

Høringsfrist 05.01.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet (HOD) laget nasjonale faglige retningslinjer uavhengig av diagnose for barnepalliasjon. Retningslinjene inkluderer palliasjon av gravide med alvorlige fostermisdannelser som velger å fullføre graviditeten. Retningslinjen gir 60 anbefalinger som spenner over tidsperioden fra et barn får en alvorlig diagnose der prognosen tilsier forkortet levetid, til livets siste fase inkludert ettervernfasen.

Barnepalliasjon er et fagområde som har vært i utvikling gjennom de siste 30 år i enkelte land. I Norge har man drevet barnepalliasjon i ulike deler av spesialisthelsetjenesten der særlig lindrende behandling hos barn med kreft har vært førende. Derimot har det ikke alltid vært en tilstrekkelig god struktur og plan i andre sykdomsgrupper som også kan ha stor nytte og stort behov for palliasjon. Barn og unge defineres i denne retningslinjen fra 0 til 18 år, men beskrives som barn.

Les om høringen fra Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-palliativ-behandling-til-barn-og-unge-uavhengig-diagnose

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling