Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

13. november 2015

Høringsfrist 05.01.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

HOD har sendt forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen. I høringsnotatet foreslås en presisering av kravene til kommunenes beredskap for miljørettet helsevern. Det foreslås at forskrift om miljørettet helsevern stiller nærmere krav til kommunenes ROS-analyse, plikt til å vurdere kapasitet og kompetanse til å håndtere mulige hendelser, og plikt til å innhente bistand ved behov. Folkehelseinstituttet har etter folkehelseloven § 25 plikt til å bistå kommuner ved eksponering for helseskadelige miljøfaktorer. Det foreslås at kommunene får plikt til å varsle Folkehelseinstituttet ved helsetrusler som er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan forårsake vesentlig sykdom eller død, eller har rask og ukontrollert sykdomsspredning. 

Høringsnotatet inneholder også et forslag om beredskapsregistre. Forslaget til lovendring vil ifølge HOD gjøre det mulig å etablere beredskapsregistre med helseopplysninger raskt. Beredskapsregistre skal kunne etableres der det er nødvendig å systematisere helseopplysninger for å få oversikt over og kunnskap for iverksetting av tiltak i en beredskapssituasjon.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---helseberedskap-ved-miljo--og-kjemikaliehendelser-mv/id2459300/

Saksbehandler

Eirik Arnesen Medisinsk fagavdeling