Høring – policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

02. november 2015

Høringsfrist 15.12.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på utkast til policynotat om rehabilitering.

Policynotatet er et ledd i å utvikle Legeforeningens politikk på området, og er aktuelt i forbindelse med at regjeringen har varslet flere tiltak innen rehabilitering:  

  • Regjeringen har varslet at det vil komme en opptrappingsplan for rehabilitering i 2016.
  • I høst sendte regjeringen ut en høring om Fritt rehabiliteringsvalg til Helse- og omsorgsdepartementet.
  • I vår la kommunal- og moderniseringsministeren fram Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (Meld. St. 14, 2014-2015) hvor det foreslås at kommuner med 15 000 – 20 000 innbyggere eller flere, kan overta alt ansvar for habilitering og rehabilitering.

Legeforeningen ønsker generelle og konkrete tilbakemeldinger på policynotatet.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling