Høring – policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

02. november 2015

Høringsfrist 15.12.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på utkast til policynotat om rehabilitering.

Policynotatet er et ledd i å utvikle Legeforeningens politikk på området, og er aktuelt i forbindelse med at regjeringen har varslet flere tiltak innen rehabilitering:  

  • Regjeringen har varslet at det vil komme en opptrappingsplan for rehabilitering i 2016.
  • I høst sendte regjeringen ut en høring om Fritt rehabiliteringsvalg til Helse- og omsorgsdepartementet.
  • I vår la kommunal- og moderniseringsministeren fram Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (Meld. St. 14, 2014-2015) hvor det foreslås at kommuner med 15 000 – 20 000 innbyggere eller flere, kan overta alt ansvar for habilitering og rehabilitering.

Legeforeningen ønsker generelle og konkrete tilbakemeldinger på policynotatet.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling