Høring - policynotat om antibiotikaresistens

27. oktober 2015

Høringsfrist 05.01.2016

Fristen er utløpt

Basert på et notat til Helse- og omsorgskomiteen og på rapporten til Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens, har sekretariatet utformet et utkast til policynotat om antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistente bakterier utgjør en stor trussel for verdens befolkning. Det haster med målrettede tiltak. Utfordringen vil kreve samlet nasjonal innsats i et «One-Health perspektiv», dvs. på tvers av ulike fagområder og departementer. Norge og Norden bør tilstrebe å innta en politisk og faglig pådriverrolle i det internasjonale arbeidet.

Et policynotat er et kortfattet notat med Legeforeningens viktigste budskap og forslag til tiltak på et utvalgt tema.

Policynotatet har vært sendt kompetansegruppen til kommentar. I oktober besluttet sentralstyret å sende policynotatet på bred høring i foreningen.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling