Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

19. oktober 2015

Helsedirektoratet 
Postboks 7000 St. Olavs plass 
0130 OSLO  

Deres ref.:

 

Vår ref.:

15/5016

Dato:

07.12.2015

Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks labratoriefagene som omfattes av Norsk labratoriekodeverk   

Legeforeningen mottok et brev fra Helsedirektoratet datert 16.10.15, med forespørsel om å komme med innspill til høring av mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).  

Legeforeningen har innspill på følgende punkter i mandatet:  

Forslått arbeidsmengde:

Legeforeningen oppfatter den foreslåtte arbeidsmengden for referansegruppene/fagrådet som undervurdert, både innholdsmessig og tidsmessig. Omfanget av arbeidet anslås av Helsedirektoratet til 1-2 timer per måned og beskrives som rådgivning ved behov for nye koder og begrepsavklaring og terminologisk rådgivning. Legeforeningen mener denne beregningen bagatelliserer den rollen fagmiljøet har hatt og skal ha i fremtiden.  

Honorering:

Det står i mandatet at verken fagrådet eller referansegruppene skal honoreres for møter eller møreforberedelser. Legeforeningen er enig i at arbeidet til en viss grad hører til labfagenes faglige virksomhet, men arbeidsmengden – spesielt for leder av gruppene, vil til tider være såpass omfattende at det ikke kan kreves utført på dugnad. Legeforeningen foreslår derfor at ledere i referansegruppene skal honorarers for arbeidet, fortrinnsvis i form av ansettelse i Helsedirektoratet i mindre bistillinger.  

Faglig beslutningsmulighet:

Referansegruppene og fagrådet må få faglig beslutningsmyndighet. Legeforeningens medlemmer har erfart at Helsedirektoratet i denne prosessen har satt til side faglige innspill uten nærmere begrunnelse. Legeforeningen ønsker derfor et tydeligere skille mellom fag og forvalting, hvor fagrådet får en avgrenset beslutningsmyndighet hva gjelder faglige spørsmål.  

Valg av representant inn i Fagråd.

Legeforeningen ønsker at referansegruppene selv velger ut den som de anser som mest egnet til å sikre gode faglige prosesser i Fagrådet. Fagrådet bør også ha en leder, som Fagrådet selv velger, dette for å sikre en medisinsk sterk sammensetning. Det må komme tydeligere frem hva slags kvalifikasjoner som kreves blant fagpersonene i referansegruppen. Fagpersonen må ha kunnskap om medisinsk risiko og om korrekt medisinsk terminologi. Legeforeningen ønsker å foreslå et krav om at minst en representant fra relevante fagmedisinske foreninger blir inkludert i referansegruppene. Legeforeningen kan gjerne påta seg oppnevningsansvar.  

Identifisere nye koder:

Referansegruppene bør kunne fungere som mottaksorgan for nye kodehenvendelser. Gruppene bør gis mandat til blant annet å identifisere behovet for nye koder og stå for hovedarbeidet med revisjoner av både teknisk og faglig veileder.  

Fagrådets virketid:

For å oppnå kontinuitet i fagrådet bør medlemmene kunne sitte lengre en foreslåtte to perioder. Legeforeningen ønsker å påpeke at det kan være svært krevende å rekruttere nye representanter fra små fagmiljøer.  

Den norske legeforenings sentralstyre,
Etter fullmakt  

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling