Høring - forslag til endringer i psykisk helsevernloven

14. oktober 2015

Høringsfrist 08.12.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i psykisk helsevernloven, om utvidet tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel.

Sekretariatet legger til grunn at høringen besvares, men gjør samtidig foreningene oppmerksomme på at de selv må vurdere om de anser høringen som relevant.

Om forslaget: Institusjoner for døgnopphold skal kunne innføre rutinekontroll av personer (kroppsvisitasjon) og eiendeler når pasienten kommer til institusjonen. Formålet med kontrollene er å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, rømmingshjelpemiddel og farlige gjenstander. I dag kan slik kontroll bare gjennomføres når det foreligger en konkret mistanke om innføring av noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Forslaget gjelder både for pasienter som er frivillig innlagt og pasienter som er innlagte til tvungent psykisk helsevern.

Les mer om høringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring---forslag-til-endringar-i-psykisk-helsevernloven--kontroll-for-a-hindre-innforing-av-legemiddel-rusmiddel-skadelege-stoff-farlege-gjenstandar-og-rommingshjelpemiddel/id2457523/

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv