Høring - Endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

06. oktober 2015

Høringsfrist 24.10.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens veivesen/Helsedirektoratet om endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes.

På bakgrunn av høringsinnspill i forrige høringsrunde har Helsedirektoratet valgt å sende på høring et endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes. Legeforeningens høringsuttalelse til denne høringen kan leses her.  

Foreslåtte endringer: I forslaget som ble sendt på høring i desember 2014 var det stilt krav om at det ikke må ha vært noe tilfelle av alvorlig hypoglykemi siste 12 måneder for å oppfylle helsekravene for førerkortgruppe 1. EU-direktiv 2009/113/EF krever at det ikke må ha vært mer enn ett anfall av alvorlig hypoglykemi i løpet av en 12 måneders periode.

Helsedirektoratet foreslår nå at det for førerkortgruppe 1 stilles samme krav som i EU-direktivet. Førerkortgruppe 1 omfatter lette klasser, herunder vanlig personbil.

I henhold til EU-direktivet bør det ikke ha vært noe tilfelle av alvorlig hypoglykemi siste 12 måneder for å få førerrett i førekortgruppe 2 (tunge klasser). EU-direktivet opererer bare med to førerkortgrupper. Gruppe 2 omfatter også norsk førerkortgruppe 3.  

Flere høringsinstanser har påpekt at kravet om ingen alvorlig hypoglykemi siste 12 måneder for førerrett i tunge klasser (lastebil og buss), og svært begrenset mulighet for dispensasjon, ville gi en innskjerping som blant annet ville ramme mange yrkessjåfører, uten at det ble ansett å være grunnlag for et slikt krav av hensyn til trafikksikkerheten. Helsedirektoratet foreslår derfor nye bestemmelser som lemper på dette kravet, slik at det på nærmere bestemte vilkår og med oppfølging av spesialist, vil være mulig å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 etter en observasjonstid på minst tre måneder, alternativt minst seks måneder. Personer som har diabetes type 1 eller 2 og bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, vil ikke fylle helsekravene for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.  

Nærmere opplysninger om endringsforslagene og begrunnelser fremkommer under punkt 11 «Helsedirektoratets vurderinger».

Les mer om høringen: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=1027672

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling