Høring – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg

29. september 2015

Høringsfrist 07.11.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til rapporten «Kunnskap koster» og et policynotat med utgangspunkt i rapporten.

Legeforeningens forskningsutvalg er et rådgivende organ for Sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk og helsefaglig forskning. Forskningsutvalgets mandant er blant annet å foreslå tiltak til hvordan Legeforeningen kan bidra til å bedre organisering, samarbeid og ressurstilgangen til medisinsk og helsefaglig forskning.

Finansieringskanaler og tilgang på forskningsmidler legger sterke føringer for hva slags innretning forskning på helse i Norge skal ha. Legeforeningen har tidligere vedtatt tre forskningspolitiske dokumenter; Med vind i seilene (2006), Mot en ny vår for medisinsk forskning (2007) og Forskning er helsetjenestens grunnpilar (2012). Forskningspolitikk må være forankret i finansiering og styring av pengestrømmene. Dette er en forutsetning for å utløse ønskede effekter. Dette er hovedgrunnen til at Forskningsutvalget i den foreliggende rapporten forsøker å gi et faktagrunnlag for pengestrømmer og pengebruk i norsk forskning. Hensikten er å utarbeide et sett argumenter som alle Legeforeningens organisasjonsledd kan bruke i sitt forskningspolitiske arbeid. Det er resultatet av et slikt arbeid som nå sendes på høring i organisasjonen.

Høringsinstansene oppfordres til å komme med generelle og konkrete tilbakemeldinger på både rapportutkastet og utkastet til policynotat.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling