Høring -Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur (UTSATT FRIST)

08. september 2015

Høringsfrist 29.09.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet en ny modell med utgangspunkt i en overordnet arbeidsdeling mellom relevante aktører.

Utsatt frist
Etter anmodning fra flere organisasjonsledd er det besluttet å utsette høringsfristen til 28. september


Modellen skisserer en oppgavedeling der direktoratet ivaretar myndighetsansvaret, mens RHF’ene får ansvar for at helheten i den teoretiske og praktiske undervisningen ivaretas og at systemer etableres. Universitetssykehusene får operativt ansvar for teoriundervisningen og veiledning på oppdrag fra RHF’ene i samarbeid med universitetene. Universitetene skal ivareta utvikling av veilederkurs, e-læringskurs, pedagogisk kvalitetssikring og evt. utvikling av kompetansetester.  

Departementet presiserer i oppdragsbrevene at Legeforeningen med sin kompetanse og erfaring, fortsatt skal ha en rolle. Det angis at Legeforeningen skal delta med faglig rådgivning til direktoratets arbeid, herunder kvalitetsvurdering av utdanningsavdelingene, ivareta enkelte oppgaver innen spesialistutdanningen (f.eks. etter- og videreutdanning) og bistå i overgangsordninger.  

Legeforeningen har hatt regelmessige møter med Helsedirektoratet der Legeforeningens rolle har vært hovedtema. Foreningen ønsker en formalisert rolle i ny spesialitetsstruktur og har foreslått at dette forskriftsfestes. Direktoratet har i sin rapport stilt spørsmål om forskriftsfesting av Legeforeningens rolle åpent til beslutning i HOD. Legeforeningen anser direktoratets forslag som utilfredsstillende og for lite konkret i å gi Legeforeningen en tydelig rolle i fremtidig spesialitetsstruktur.  

Rett etter levering av direktoratets rapport har HOD invitert Legeforeningen til et møte for å gi uttrykk for sine synspunkter på rapporten. HOD skal utforme forslag til forskrift som også vil bli sendt ut på høring når den foreligger.  

For å ha god forankring i arbeidet med spesialitetsstruktur, sendes rapportene fra Helsedirektoratet og RHF’ene ut på bred høring i Legeforeningens organisasjon og vi ber om organisasjonsleddenes kommentarer og synspunkter. Grunnet den stramme tidsrammen på arbeidet er dessverre høringsfristen svært knapp. Vi beklager dette. 

Saksbehandler

Merete Dahl Medisinsk fagavdeling