Høring – Mulighetsstudien

27. august 2015

Høringsfrist 24.10.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om mulighetsstudien.

Mulighetsstudien har sett på hvordan man ved store hendelser, enten det er klimarelaterte hendelser eller terrorrelaterte hendelser, sikrer et helhetlig samarbeid mellom nødetatene. Studien gir en vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene. 

Formålet med studien var å kartlegge status og fremtidige behov for felles øvinger og kompetanse blant beredskapsaktørene, inkludert om det skal opprettes ett eller flere sentre for dette formålet. Studien er utarbeidet av en tverrsektoriell arbeidsgruppe på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

Arbeidsgruppen hovedtiltak finnes i kapittel 8.1 i rapporten. 

Justisdepartementet ber høringsinstansene om å vurdere arbeidsgruppens anbefalinger i en bredere sammenheng og komme med innspill til alternative løsninger.

Les om høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-mulighetsstudien/id2429714/  

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling