Høring – Mulighetsstudien

27. august 2015

Justis. og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 
0030 OSLO  

Deres ref.:

15/2144 - MESE

Vår ref.:

15/3987

Dato:

29.10.2015

Høring  -  Mulighetsstudien  

Det vises til brev av 17.8. 2015 fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).  

Studien gir en grundig beskrivelse av status og fremtidige behov for felles øvinger og kompetanse blant beredskapsaktørene på et overordnet nasjonalt og regionalt nivå. Det argumenteres på en grundig og saklig måte for koordinerende grep og etablering av et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter og to regionale øvings- og kompetansesenter for samvirke.
Legeforeningen er i hovedsak enig i behovsbeskrivelsene og forslagene.  

Forbedret samvirke krever tverrsektoriell kompetanseheving, det vil si mer kjennskap til hverandres fagområder. Det er viktig at nødetatene benytter felles begrepsapparat, terminologi og definisjoner.  

Politihøgskolen (PHS) kan være egnet som "nettverkssted for samvirke", men det forutsetter etter vår vurdering at PHS utvikles til en reell møteplass for fagmiljøer.
PHS bør fungere som et sted for tverretatlig fagutvikling, undervisning og harmonisering av planverk.
Det bør vurderes å etablere felles operativ lederutdanning for nødetatene.  

Legeforeningen savner imidlertid en gjennomgang av behovet for lokal øving av samvirke. Dette omtales ikke, bortsett fra at Hovedredningssentralene foreslås gitt ressurser til en sterkere styring av øvelsesvirksomheten gjennom sitt tilsyn med de lokale redningssentralene.  

Det står (kapittel 2.8, side 23) at «Effekten og verdien av samvirkeøvelser er størst i lokalmiljøet, i nærhet til arbeidssted og med deltakelse fra det personellet som skal håndtere situasjonen i reelle hendelser» Til tross for dette omtales ikke behov for øvelser i det lokale samvirket. Det er etter vårt syn utilfredsstillende at dette skal overlates til den lokale eier (oftest kommunen) både når det gjelder organisering og økonomi.  

Kommunelegen er definert som fagleder helse (kapittel 2.4, side 17). Det beskrives imidlertid at denne ofte er opptatt med pasientbehandling, og at mest erfarent ambulansepersonell  derfor vil være operativ leder helse på et skadested og være den som trenger samvirketrening. Dette kan være riktig ved ulykker med mange skadde som trenger livreddende behandling før ytterligere forsterkninger kommer. Det er imidlertid viktig å presisere at ofte forekommer situasjoner hvor medisinskfaglige vurderinger av tiltak og strategier må tas på skadestedet. Det er derfor svært viktig at kommuneleger og legevaktsleger også får samvirketrening.  

Det står beskrevet (kapittel 6.5.1, side 48)  at en ved lokale øvinger kan gjennomføre disse uten ekstrakostnader til vikarer. Dette er ikke riktig, ettersom legene som deltar i legevakt oftest er selvstendig næringsdrivende som må få dekket sitt inntektstap for å kunne være med på øvelser. Derfor bør det komme et krav om samvirkeøving lokalt, slik at kommunene setter av midler til dette i sitt beredskapsbudsjett.  

Legeforeningen vil ettersende forslag til deltaker i departementets arbeidsgruppe som skal gjennomgå høringsinnspillene.  

Den norske legeforenings sentralstyre,
etter fullmakt 

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling