Høring - Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren

21. august 2015

Høringsfrist 28.08.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rapport om styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren.

Det vises til to dokumenter, vedlagte utkast til rapport, samt innspill/særuttalelse fra kommunerepresentantene i Helsedirektoratets arbeidsgruppe. Det bes om at høringsinstansene vurderer begge dokumentene.  

Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.  

Helsedirektoratet skal vurdere og foreslå:  

  • Nye modeller for finansiering av IKT-utviklingen på tvers av aktørene i sektoren, herunder både forslag til nye statlige bevilgninger og delfinansiering fra kommuner og RHF.  
  • Felles beslutningsprosesser for IKT-utvikling som omfatter hele sektoren, inkludert samarbeidsavtaler og samarbeidsorganer som e-helsegruppen/NUIT/NUFA.  
  • Nye og/eller endrede lov- og forskriftshjemler for å kunne iverksette statlige føringer for IKT-utvikling og regulering av aktørenes plikter til å følge opp.   

Helsedirektoratet har hentet innspill fra en arbeidsgruppe med deltagere fra KS, kommuner, RHF, Nasjonal IKT HF (NIKT) og Norsk Helsenett SF (NHN). (Legeforeningen var ikke invitert til å delta i arbeidsgruppen).  

Ved en IKT-teknisk feil er oversendelsen fra Helsedirektoratet blitt 5 uker forsinket, og vi har derfor dessverre en svært kort frist for å gi Helsedirektoratet en tilbakemelding innen deres frist som er 3. september. Det har dessverre ikke vært mulig å få utsatt fristen til tross for at e-post oversendelsen 3. juli feilet. Vi beklager dette.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling