Høring – revisjon av forskningsetikkloven

13. august 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om revisjon av forskningsetikkloven.

Kunnskapsdepartementet foreslår blant annet å lovfeste at forskningsinstitusjonene skal få et tydeligere ansvar for forskningsetikk.

For å sikre at alle forskere for den samme opplæringen, foreslår Kunnskapsdepartementet at institusjonene pålegges et opplæringsansvar. I tillegg skal institusjonene sørge for at etiske retningslinjer er kjent og ha rutiner for oppfølging av saker om mulig brudd på forskningsetiske normer. Kunnskapsdepartementet presiserer også at den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for å følge anerkjente etiske normer i forskningsprosessen/prosjektet.  

Det er i dag ikke klagerett på uttalelser fra forskningsinstitusjoner om vitenskapelig uredelighet eller andre brudd på forskningsetiske normer, men det er klagerett på eventuelle sanksjoner. For tilsvarende uttalelser fra Granskingsutvalget er det gitt klagerett. Kunnskapsdepartementet mener dette er uheldig og foreslår derfor likebehandling av alle uttalelser. De har vurdert to ulike alternative løsninger. Begge tar utgangspunkt i at forskningsinstitusjonen selv behandler forskningsetiske saker ved den enkelte institusjon.  

Departementet ønsker å videreføre systemet med de nasjonale forskningsetiske komiteene og granskingsutvalg.

Les mer om høringen:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-revisjon-av-forskningsetikkloven/id2427309/

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv