Høring - Utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

04. august 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.

Formålet med veilederen er ifølge Helsedirektoratet å bidra til riktigere bruk av tvang ved å gi anvisning på hvordan bestemmelsene i kapittel 10 skal forstås og anvendes, og gi veiledning til den faglige skjønnsutøvelsen, slik at de som blir underlagt tvang får et bedre grunnlag til å mestre sine rusmiddelproblemer enn før tvangsinnleggelsen.  

Gjennom å bidra til en mer enhetlig og riktigere bruk av bestemmelsene er målet ifølge direktoratet å sikre at det etableres sammenhengende og helhetlige pasient- og brukerforløp. Sentrale elementer er ifølge Helsedirektoratet i denne sammenheng aktiv bruker- og pårørendemedvirkning, og et godt samarbeid og samhandling mellom tjenestenivåene både før, under og etter tvangsoppholdet.

Les mer om høringen her: https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-om-tvangstiltak-ovenfor-personer-med-rusmiddelproblemer-etter-helse-og-omsorgstjenesteloven-kapittel-10.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling