Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

20. juli 2015

Høringsfrist 10.08.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har utarbeidet en prosjektplan og disposisjon for arbeidet som de ber Legeforeningen om å sette seg inn i og selv vurdere hvor foreningen kan bidra (se eget vedlegg). Helsedirektoratet ønsker å motta poengterte og konkrete bidrag som inneholder læringspunkter knyttet til ulike aktiviteter i perioden arbeidet pågikk. Helsedirektoratet ber også om innspill på:

  • Myndighetenes rådgivning
  • Koordinering og iverksetting av tiltak

Målet med gjennomgangen er å lære av arbeidet for å kunne respondere bedre på nye hendelser av liknende karakter.

Innspillene i denne runden vil danne grunnlaget for en rapport som senere vil bli sendt på bred høring. Grunnet leveringsfristen til Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet satt en svært knapp høringsfrist. Legeforeningens frist er derfor tilsvarende knapp.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen Medisinsk fagavdeling