Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

09. juli 2015

Høringsfrist 26.08.2015

Fristen er utløpt

Fra Finansdepartementet har Legeforeningen mottatt høring med forslag om å innføre en merverdiavgiftskompensasjonsordning for helseforetakene fra 1. januar 2017.

Bakgrunnen for forslaget er at helseforetakene i dag ikke må betale merverdiavgift for tjenester produsert av egne ansatte, men må betale merverdiavgift ved innkjøp fra private leverandører. For å fjerne denne forskjellsbehandlingen foreslår departementet en ordning hvor helseforetakene får refundert merverdiavgiftsutgiftene.

På denne måten nøytraliseres merverdiavgiften, dvs. slik at merverdiavgiften ikke påvirker helseforetakenes valg mellom å produsere tjenester selv (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift). Denne merverdiavgiftskompensasjonsordningen vil bli finansiert gjennom et tilsvarende uttrekk i bevilgningene til helseforetakene, og er ut fra sitt formål ingen støtteordning.

Forslaget er utformet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og følger opp samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Høringsnotatet kan i sin helhet lastes ned på:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing---noytral-merverdiavgift-i-helseforetakene/id2426189/

Saksbehandler

Anders Vollen | Samfunnspoltisk avdeling